תקנון

מדפיקס  הינה הבעלים והמפעילה של אתר זה.

מדפיקס, מנהליה, עובדיה, סוכניה, יחשבו כ"מדפיקס". האתר מאפשר רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי מדפיקס (חנות וירטואלית).


אנא קרא היטב את תנאי השימוש להלן לפני המשך הגלישה באתר ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר. השימוש באתר, לרבות בתכניו, כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן המהווים הסכם מחייב לכל דבר ועניין. שימושך באתר, לרבות גלישה ועיון במידע המפורסם באתר ו/או רכישה של מוצר כלשהו באתר מעידים על הסכמתך לתנאים אלו. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אל תשתמש באתר.

בשימוש באתר הינך מסכים לתנאים, להודעות, להנחיות ולכללים הכלולים בהסכם תנאי שימוש זה (להלן: "ההסכם" ו/או "תנאי השימוש") ומאשר כי כל מידע שנמסר במישרין או בעקיפין באמצעות האתר ינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות של "מדפיקס".

 אנו שומרים לעצמנו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתנו, לשנות, להוסיף, להתאים, לתקן או להסיר חלקים מהסכם זה בכל עת וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות עשויים להשתנות מעת לעת, תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומות באתר זה ועליך מוטלת החובה להתעדכן לגביהם כפי שיעודכנו מעת לעת.

המשך שימוש באתר על ידך לאחר פרסום השינויים מהווה את הסכמתך לשינויים.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם (וכמובן תוכן האתר), מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.


1.קהל היעד ותנאי סף לביצוע רכישות באתר

האתר זמין ברחבי העולם לכל אדם בעל גישה לאינטרנט. "מדפיקס" אינה מתחייבת או אחראית כי האתר ו / או תכונות או ישומים אחרים בו הזמינים באתר (להלן: "תכונות") מתאימים או זמינים לשימוש/גישה ברחבי העולם.
אתר זה מיועד ותוכנן לקהל בכללותו ומשתמשים בכל הגילאים מוזמנים לגלוש באתר. עם זאת, במידה והנך מתחת לגיל 18, אינך רשאי לספק כל מידע על עצמך באמצעות האתר, לרבות, אך לא רק, שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ופרטים אישיים מזהים אחרים.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 • המשתמש הינו בגיר (בן 18 ומעלה) או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל;
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט;
 • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי שהונפק ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה;
 • המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי;
 • המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל.

 2. יצירת חשבון ופרטי המשתמש

על מנת להשתתף בפעילויות השונות באתר ועל מנת לרכוש מוצרים ו/או שירותים מן האתר, יתכן שתידרש ליצור חשבון משתמש, אולם, פתיחת חשבון משתמש מוגבלת לגיל 18 ומעלה. בעת יצירת חשבון משתמש ו/או בעת ביצוע עסקה באתר,  ייתכן שתידרש לספק בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה (שם ומספר חברה – לפי העניין), תעודת זהות, טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס אשראי, כתובת לחיוב ופרטי חיוב נוספים הקשורים לחשבון שלך. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר. בעת פתיחת חשבון באתר, המשתמש מאשר כי הפרטים שהוזנו הינם נכונים ומדויקים, ולעדכן מידע זה מעת לעת בהתאם לצורך על מנת לשמור את פרטי ההרשמה שלך עדכניים ומדוייקים. המשתמש מסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך הרישום ו/או ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו. ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדוייקים "מדפיקס" לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו ל"מדפיקס" בשל כך.
בעצם ביצוע העסקה המשתמש מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לו, או לתאגיד בשמו הוא מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינו מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלוונטי.

אתה מבין, מודע ומסכים לכך שאתה הוא האחראי לשמירת הסודיות של המידע האישי שלך ושל המידע האישי הרגיש שלך כפי שמוגדר במדיניות הפרטיות. הינך אחראי באופן מלא לכל שימוש בפרטי הרישום שלך ולכל פעילות המתרחשת תחת הסיסמה או החשבון שלך,בין אם הם מאושרים על ידך ובין אם לאו. כמו כן אתה מסכים ליידע מיידית את האתר על כל שימוש בלתי מורשה בפרטי הרישום ו/או הסיסמה שלך.

לתשומת לב המשתמש: במועד ההרשמה לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר באתר יתבקש המשתמש לבחור במקום המיועד לכך האם הינו מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S) בגין מבצעים והנחות ב"מדפיקס". אם המשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מ"מדפיקס", הוא יוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן יוכל להסיר בכל עת את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לו במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות S.M.S) שיקבל מ"מדפיקס".


3. ביצוע רכישה באמצעות האתר

המכירה באתר הינה מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי (מכירה רגילה). במקרה שלאחר מכירה של מוצר, התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך "מדפיקס" לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין הזמנת מוצר חלופי או ביטול העסקה.

התשלום בגין העסקה יבוצע בכרטיס אשראי בלבד (ללא יתאפשר תשלום באמצעי תשלום אחר כגון: שיק, מזומן, זיכוי, מימוש נקודות).

המשתמש ימסור פרטים אישיים כאמור בסעיף 2 לעיל, לאחר מכן יאשר המשתמש את ביצוע הזמנתו (להלן: "ההזמנה").לאחר ביצוע ההזמנה תבדוק כתר את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה של חברת האשראי, תישלח למשתמש הודעת דוא"ל, בהתאם לפרטים שמסר. יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר ש"מדפיקס" תקבל את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית, ובכפוף להימצאות המוצר במלאי, כאמור בסעיף 1 לעיל. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי תוצג הודעה למשתמש באתר ותישלח למשתמש הודעה דוא"ל על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.

מועדי המשלוח של ההזמנה ייחשבו רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא"ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי "מדפיקס" בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. יובהר ויודגש כי משלוח הודעת הדוא"ל האמורה אינה מהווה ראיה על ביצוע הפעולה.

רישומי המחשב הפנימיים של "מדפיקס" ו/או מי מטעמה יהוו ראיה קבילה  לביצוע ההזמנה כאמור.


4. אספקת המוצרים

"מדפיקס" תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו.

שירותי השילוח יהיו באמצעות חברת שליחויות ו/או באמצעות דואר ישראל.

"מדפיקס" תפעל על מנת לספק את המוצרים על פי התנאים הנקובים ומחירי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה.

"מדפיקס" מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש ולכתובת אשר ציין המשתמש.

התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בשל פגם או אי התאמה, או אם בוטלה העסקה בטרם בוצע המשלוח.

מועדי אספקת המוצרים יהיו בימי העסקים הרגילים א-ה', 8:00-17:00 (לא כולל ימי ו'-ש', ערבי חג וחג) כאשר תחילת ספירתם הינו ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 12:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העבודה שלמחרת.

"מדפיקס" לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדוייקים ומלאים שמסר המשתמש. "מדפיקס" לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים ל"מדפיקס" מראש ל"מדפיקס" תנקוט "מדפיקס"  במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה. במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, בהתאם למפורט בסעיף 5 להלן.

*במידה והתגלו פגמים עד 24 שעות מזמן האספקה או ההתקנה יש לדווח עליהם מידית לכתובת הדוא”ל madafix1@gmail.com או לטלפון 0548388898  לאחר זמן זה לא יתקבלו פניות על פגמים במוצרי החברה.

"מדפף פיקס" נותנת שירותים למקומות המסומנים באופציות של המשלוח בלבד. במידה ולא מצאתם ברשימה את המקום שאתם לקבל את הסחורה ניתן ליצור קשר לבירור אם אנו מגיעים לאיזור שלכם.

"מדף פיקס" אינה נותנת שירות של משלוח ליישובים הנמצאים מעבר לקו הירוק.


5. ביטול עסקה

ביטול עסקה על ידי המשתמש

המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות מכוחו.

להלן פירוט התנאים והדרך בא יכול המשתמש לבטל את עסקת הרכישה שביצע:


 • המשתמש רשאי לבטל את העסקה לרכישת המוצר מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת המוצר;
 • המשתמש אינו רשאי לבטל עסקה לרכישת טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
 • ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לכתר במייל לאחראי תפעול האתר במייל שכתובתו:  ————
 • לאחר קבלת ההודעה בדבר ביטול העסקה כאמור לעיל, "מדפיקס" תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, ולא תגבה מהמשתמש סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם (במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה לא יגבו דמי ביטול).
 • במידה ומבצע הפעולה קיבל לידיו את המוצר, בטרם העסקה בוטלה על ידו, ידאג להחזרת המוצר ל"מדפיקס", על חשבונו, בהתאם לפרטים שיימסרו לו (במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה החזרת הנכס ל"מדפיקס" תהיה על חשבונה). המוצר יוחזר, ככל שהדבר אפשרי או סביר, באריזתו המקורית ובלא שנעשה בו שימוש, שלם וללא פגיעה ו/או נזק.

ביטול העסקה על ידי "מדפיקס"


"מדפיקס" תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה:

 • במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
 • אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;
 • במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
 • אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או מי מטעמו;
 • הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר.    
 • במקרה זה, תבוטל העסקה ו"מדפיקס" תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם.
 • למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי "מדפיקס" בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.


6. פרטיות

"מדפיקס" יצרה מדיניות פרטיות אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. מדיניות פרטיות זו מסדירה איסוף, שימוש וגילוי של מידע מזהה אישי הנאסף באמצעות האתר לרבות, אך לא רק, רכישת מוצרים/שירותים, המידע האישי שאתה מספק בעת יצירת חשבון  וגישה ושימוש באתר ותכונותיו.


7. בעלות ושימוש מותר בתוכן

כל עיצוב האתר, התוכן, המידע, הטקסט, הגרפיקה,הלוגו, התצלומים, סימני המסחר,סימני השירות, השמות המסחריים, הפרסומות, הבחירה והסידור של האתר וכל חומר אחר המוצג באתר (להלן: "התוכן"), הם קניינה של "מדפיקס" ובבעלותה, או ש"מדפיקס" קיבלה רשות מצדדים שלישיים להשתמש בהם במסגרת האתר.
התוכן באתר מוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר, הוראות אמנות בינלאומית וחוקים אחרים.כל שימוש בתוכן המופיע באתר זה לכל מטרה ציבורית או מסחרית, לרבות שינוי,שכפול, הפצה, פרסום מחדש, שידור, הצגה או ביצוע, ללא קבלת אישור מראש ובכתב של "מדפיקס" אסורים בהחלט.כל שימוש לא מורשה בתוכן מסוג זה עלול להוביל לעונשים על פי הדין הפלילי או האזרחי.


8. זכויות קניין רוחני

תנאי שימוש אלה לא מעניקים לך כל רשות להשתמש, בכל דרך שהיא, בסימני המסחר,השמות מסחריים, זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, סימני השירות, הסמלים אוכל זכויות קניין רוחני אחרות של "מדפיקס", בין אם נרשמו ובין אם לאו, בין אם השתמשו בהם או הוצגו או מופיעים באתר כסימן מסחר רשום ובין אם לאו, ללא אישור מפורש בכתב של "מדפיקס" או צד שלישי המשמש בעלים. אינך רשאי להסיר או לטשטש סימנים מסחריים, סימני שירות וסמלים מסחריים, זכויות יוצרים, סימני מסחר או סימן אחר הכלול באתר או בתוכן.


9. פעולות אסורות

אמנם מותר לך להשתמש באתר זה, אך נאסר עליך לפרסם או להעביר כל חומר בלתי חוקי, מאיים,משמיץ, מגונה, גס, פורנוגרפי או כל חומר אשר יכול להוות או לעודד התנהגות אשר תחשב כעבירה פלילית או תצמיח חבות אזרחית או להפר בכל דרך אחרת את החוק.

בנוסף, נאסר עליך בעת השימוש באתר:

 • להעתיק, לשנות, לשכפל, להפיץ, להציג, לבצע, לפרסם, לשדר או להעמיד לרשות הציבור, להוריד, ליצור יצירות נגזרות מהאתר ו/או מהתוכן ו/או מכלחלק מהם;
 • לתת רשיון, למכור, להקצות, להחכיר או להעביר חלק כלשהו של האתר לרבות התוכן המוצג באתר זה לכל צד שלישי;
 • לבקש או לנסות באופן אחר לקצור, להשיג או לשמור, פרטים אישיים, סיסמאות,פרטי חשבון או כל סוג אחר של מידע הנוגע למשתמשים אחרים;
 • לגשת או להשתמש בחשבון של אדם אחר;
 • להסוות את מקור פרטי ההתקשרות של המשתמש;
 • לשנות, למסגר או ליצור מראה של כל תוכן; ליצור קישור עמוק לאתר ללא מעבר בעמוד הבית של האתר.
 • להשתמש בכל מנגנון ממוחשב או אוטומטי לאיסוף מידע מאתר האינטרנט, לרבות, מבלי לגרוע, "רובוטים", "עכבישים", "מגרדים";
 • לעכב, לשבש, או למנוע בכל דרך אחרת כל שימוש או גישה לאתר אינטרנט או כל ניסיון להפריע למשתמשי האתר, לרבות, אך לא רק, התנהגות באופן המשבש למשתמשים חילוף בזמן אמת;
 • להפריע או לשבש את האתר, או שרתיו או חיבורי הרשת אל אתר האינטרנט, לא לציית לכל הדרישות, הנהלים, המדיניות או תקנות של הרשתות המחוברות לאתר;
 • לפרק, לתרגם, להנדס לאחור את האתר ו/או כל חלק ממנו;
 • לנסות לקבל גישה בלתי מורשית לאתר (או כל חלק ממנו).

כתוצאה משימוש בלתי מורשה שלך באתר, "מדפיקס" עשויה לנקוט כל פעולה סבירה אשר היא מוצאת לנכון על מנת לתקן או למנוע את הפגיעה, ובכלל זה הסרה מיידית של תכנים מהאתר, זאת מבלי לפגוע בזכותה של "מדפיקס" להשתמש בסעדים אחרים הניתנים על פי החוק."מדפיקס" תשתף פעולה באופן מלא עם כל רשויות אכיפת החוק או בתי המשפט או צו או כל הנחייה ל"מדפיקס" לגלות את זהותו של אדם אשר עשה שימוש בלתי מורשה באתר.


10. זמינותם של מוצרים, שירותים ותכונות

כל התכונות, התוכן, המוצרים והשירותים הזמינים באמצעות האתר, לרבות, אך לא רק, מחירי המוצרים והשירותים כפופים לשינויים בכל עת ללא התראה מוקדמת. בנוסף, כל תכונה, תוכן, מוצר או שירות עשויים להיות מופסקים בכל עת על-פי שיקול דעתה הבלעדי של "מדפיקס".
הכללתם של כל התכונות, התוכן, המוצרים או השירותים באתר זה בזמן מסוים אינה מעידה או מחייבת כי המוצרים או השירותים הללו יהיו זמינים בכל עת במיקום בו אתה נמצא. זוהי אחריותך לציית לחוק המקומי והבינלאומי (ובכללם דרישות הגיל המינימלי) לגבי ההחזקה, השימוש והמכירה שלכל שירות או מוצר שנרכש מאתר זה.בעצם ביצוע הזמנה, אתה מצהיר כי המוצרים המוזמנים ישמשו רק באופן חוקי.


11. גישה לאתר ודיוק האתר

"מדפיקס" עושה מאמצים סבירים על מנת להבטיח כי המידע באתר זה יהא מלא, מדויק ועדכני.עם זאת, למרות מאמציה של "מדפיקס", אתר ————-מתפרסם "כמות שהוא" ((“As Is” ו "לפי זמינותו" ((“As Available” וייתכן שמדי פעם יהיה לא מדויק, חלקי או מיושן. מידות, משקלים, תיאורי מוצרים, המלצות, פרשנות לגבי מוצרים ותיאורים דומים מסופקים למטרות נוחיות בלבד והם עשויים להיות לא מדויקים. באתר עשויים להימצא מוצרים שאינם זמינים ברחבי העולם ואנו עשויים לבצע שינויים במחיר ובזמינות המוצרים והשירותים ללא כל הודעה מוקדמת.


12. קישוריות לאתר זה

יצירת קישורית מאתר אינטרנט אחר לכל דף באתר זה ללא אישור בכתב ומראש של "מדפיקס" אסורה.כל הקישוריות המותרות לאתר זה חייבות לציית לכל החוקים והתקנות החלים.
"מדפיקס" שומרת לעצמה את הזכות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק כל אישור שניתן לקשר לאתר שלה. במקרה כזה אתה מסכים להסיר מיידית את הקישורים ללא כל תביעה ו / או דרישה כלפי "מדפיקס" בעניין זה.


13. קישוריות לצד שלישי

אתר זה עשוי להכיל קישוריות לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צדדים שלישיים או בבעלותם.קישוריות אלו מובאות לנוחיותך.בעת השימוש בקישוריות אלו, להלן קישורית לאתר אינטרנט חיצוני, אתה עוזב אתר "מדפיקס" וכפוף למדיניות ותנאי השימוש של אתר האינטרנט החיצוני.הקישוריות לאתרי האינטרנט החיצוניים הן קישוריות לאתרי אינטרנט המתוחזקים על ידי צדדים שלישיים."מדפיקס" אינה אחראית על מדיניות הפרטיות ו/או האבטחה של אתרי אינטרנט חיצונים ו/או כל תוכן, חומרים או מידע אחר הנמצא באתרים אלו לרבות איכותם, מהימנותם ודיוקם. כמו כן, "מדפיקס" אינה אחראית אם התוכן אינו חוקי או מפר זכויות צדדים שלישיים .
במידה ותחליט לגשת לכל אתר אחר המקושר מאתר/לאתר זה, אתה עושה זאת על אחריותך.עליך לבדוק בטרם השימוש ובטרם מסירת מידע את התנאים וההגבלות הקשורים לאתרי האינטרנט המקושרים.


14. הגבלת אחריות

השימוש באתר הוא באחריותך. האתר וכל השירותים והתכנים הקשורים באתר מוצעים וניתנים לשימוש, בכפוף לתנאי השימוש, כמות שהם (As Is) וכפי שהם זמינים (As Available) ללא מצג, התחייבות עקיפה או ישירה ו/או אחריות מסחרית או מותאמת למטרה כלשהי מכל סוג שהוא, במפורש או במרומז. על כן, אתה מאשר ומסכים בזה מפורשות, כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בגין אופי האתר, תכונות האתר והשירותים השונים הכלולים בו, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכיך. מובהר בזה במפורש כי השימוש (מכל סוג שהוא) באתר נעשה על אחריותך המלאה, הבלעדית והמוחלטת. מפעילת האתר ומי מטעמה (לרבות מנהליה, עובדיה וחברות קשורות עמה) לא ישאו בכל אחריות לכל נזק, הפסד, אובדן ו/או הוצאה שיגרמו לך או מי מטעמך, במישרין או בעקיפין, בקשר עם ו/או כתוצאה מאחסון, הפעלה והשימוש באתר (על מדוריו השונים והתכנים והשירותים הכלולים בו), לרבות בקשר עם או עקב פגיעה ו/או הפרה של זכויות צדדים שלישיים ובכלל זה מבלי לגרוע זכות לפרטיות, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים ומדגמים וזכויות קנייניות ואישיות אחרות, רשומות או לא רשומות, מוגנות או לא מוגנות.


נוסף על ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתנאי שימוש אלה בקשר עם הגבלת אחריותה של מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, הנך מאשר ומסכים לכך במפורש, כי: (א) מפעילת האתר אינה מתחייבת שהנאתך מהאתר תהיה ללא הפרעות; (ב) מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר ימלא כל מטרה ספציפית או צורך בצורה מלאה ומדויקת; (ג) מפעילת האתר אינה מתחייבת שכל בקשותיך יענו בהתאם ללוח הזמנים שלך או בהתאם ללוח זמנים מוצהר אחר; (ד) מפעילת האתר אינה מתחייבת כי המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר יתאימו ו/או יהיו זמינים בכל מקום; או (ה) שהתוכן, לרבות, אך לא רק, תיאורי המוצרים, השירותים והתכונות המוצעים באתר מדויקים, מהימנים ומעודכנים; (ו) מפעילת האתר עושה כל מאמץ על מנת שפעילות האתר תהיה תקינה ורציפה.      יחד עם זאת, מפעילת האתר לא מתחייבת שפעילות ושירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או ללא הפסקות, יתקיימו ללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשביה,      או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, תוכנה, קווי ומערכות תקשורת, אצל מפעילת האתר, ספקיה או אצל צדדים שלישיים אחרים.

מובהר כי התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.


מדיניות אחריות המוצר


כל המוצרים והשירותים הנרכשים דרך האתר כפופים לאחריות  הניתנת על ידי "מדפיקס" למוצרים המשווקים על ידה על פי תנאי תעודת האחריות. האחריות תהיה לתקופה המפורטת בתעודת האחריות. האחריות ניתנת למקרים של פגמים בייצור המתגלים בעת שימוש סביר במוצר. האחריות תינתן לכל לקוח המציג מסמך להוכחת קניה. "מדפיקס" מתנערת מפורשות מכל אחריות עבור מוצרים פגומים אשר נפגמו כתוצאה משחיקה, משימוש לא הולם, מהתקנה לא נכונה של הקונה, מפגיעה, משינוי, בחירה חריגה, אי התאמה להוראות, או שימוש שגוי במוצרים.
ההגבלות האמורות לאחריות משתמעת לעיתים אינן ישימות במידה שהן אסורות על פי החוק. אנא עיין בחוק המקומי שלך בעניין איסורים אלו.


15. הגבלת חבות

"מדפיקס" אינה נוטלת כל אחריות, ולא תישא בנזק אשר נגרם מפגיעה של וירוסים שעלולים להדביק את המחשב שלך, ציוד התקשורת או רכוש אחר, או נזק אשר נגרם כתוצאה מגישה, שימוש וגלישה באתר או מהורדה, גישה או שימוש בתכונה או תוכן באתר. בשום מקרה לא תחול על "מדפיקס" אחריות בגין נזקים ישירים, מיוחדים, עקיפים או תוצאתיים, או כל נזק מכל סוג שהוא, לרבות, אך לא רק, מאובדן שימוש, אובדן רווחים או הכנסות, אבדן של רצון טוב, אובדן נתונים או הפסדים, בין אם בתובענה של חוזה, עוולה (לרבות רשלנות) או בכל דרך אחרת, הנובעת ו/או המבוססת על תנאי שימוש אלה ו/או קשורה בדרך כלשהי לאתר אינטרנט זה, לרבות אך מבלי לגרוע (1) נזק שנגרם כתוצאה מהסתמכות המשתמש על כל מידע שקיבל מ"מדפיקס" או מאתר האינטרנט;                               (2) נזק הנגרם כתוצאה מטעויות, השמטות, הפרעות, מחיקה של קבצים או שגיאות, ליקויים, וירוסים, עיכובים או כל כישלון בביצוע ובתקשורת, הרס או גישה לא מורשית לרשומות "מדפיקס", או תוכניות,                                      גם אם "מדפיקס" הודיעה מראש ובאופן מפורש על האפשרות לנזקים כאמור.

בכל בעיה עם האתר או תוכנו, אתה מסכים כי התרופה הבלעדית שלך היא להפסיק את השימוש באתר אינטרנט זה. במקרה של בעיה עם המוצרים או השירותים שרכשת דרך אתר אינטרנט זה, אתה מסכים כי התרופה הבלעדית, אם בכלל, היא לפנות ליצרן המוצרים או לספק השירותים, בהתאם לאחריות היצרן או הספק ו/או לבקש להחזיר את המוצר או לקבל החזר עבור השירות בהתאם למדיניות ההחזרות אשר פורסמה באתר.


16. מגבלות וחריגות

מדינות מסוימות/תחומי שיפוט אינם מתירים הגבלה או שלילה של אחריות מסוימת או חבות בנסיבות מסוימות.לפיכך, חלק מהמגבלות והחריגות האמורות לעיל לא יחולו עליך בנסיבות כאלה.


17. שיפוי

הנך מסכים ומתחייב להגן על, לפטור מאחריות ולשפות באופן מלא את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה, חברות קשורות עמה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידיך או בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם, כולם או חלקם, על ידי מי מבאי כוחך ו/או על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם ו/או כתוצאה משימושך (מכל סוג שהוא) באתר.


18. החוק החל

הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הנו דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה. אתה מסכים כי כל מחלוקת תידון בבית משפט בעל סמכות שיפוטית קבילה של מדינת ישראל.


19. כללי

קבלתם של תנאי שימוש אלה יחד עם מדיניות פרטיות וכל ההודעות המשפטיות האחרות והנחיות שפורסמו באתר נעשית בעצם השימוש שלך באתר או בשירותים המוצעים בו והם מהווים את ההסכם המלא בינך לבין "מדפיקס" בדבר  האתר.כישלון של "מדפיקס" או של מנהליה או עובדיה לממש או לאכוף את הזכויות או ההתניות של הסכם זה לא יחשב כויתור על זכויות או תנאים אלה. אם הוראה כלשהי של תנאי שימוש אלה תחשב כלא חוקית על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוטית קבילה, הדבר לא יפגע בתוקפן של ההוראות הנותרות של תנאי שימוש אלה, אשר יישארו בתוקף מלא. אינך יכול להעביר את תנאי שימוש אלה וכל הזכויות והרשיונות שהוענקו לך להלן, אך "מדפיקס" רשאית לעשות זאת ללא הגבלה.

אתה מסכים בזאת כי ללא כל חוק אשר יטען להפך, כל תביעה או עילה לתביעה הנובעת או הקשורה לאתר ו/או לשירותי "מדפיקס"  חייבת להתחיל עד שנה לאחר שהעילה התעוררה, אחרת היא לא תהא תקפה.

כותרות הסעיפים בתנאי שימוש אלה הינן מטעמי נוחות בלבד ולא ישפיע על פרשנות של תנאי שימוש אלה.


20. שירותי הובלה וסבלות, הרכבה וקיבועים לקירות:


 שירותי הובלה וסבלות והזמנת סחורה: 

 • אנו במדף פיקס נותנים לכלל לקוחותינו את שירותי ההובלה וסבלות של מוצרינו בלחיצת כפתור בהזמנה ישירה מהאתר לרוב חלקי הארץ (מלבד הקווים האדומים) ועל פי שיקול מקצועי.
 • אנו מספקים את המוצרים: תוך 5 ימי עסקים. 
 • האספקה היא לפי חישוב אורך כללי.
 • במידה ואזל מהמלאי אורך מסוים, נחשב לפי מלאי קיים.לדוגמא: אורך כללי 200 ס"מ מורכב מ- (100 +  100) במידה ואזל המוצר נספק- (110+90) וכדו'
 • לפי המטראז' הכללי שהלקוח הזמין. המלאי מתעדכן ממוצע כל 18 ימי עסקים.
 • במידה ולקוח עושה רכישה דרך האתר באפשרות של "הזמנה טלפונית" אנו יוצרים איתו קשר ורק לאחר התשלום נכנס לתוקף "זמן אספקת ההובלה".
 • התשלום ישולם במלואו , והלקוח יחוייב בשנית להובלה/התקנה נוספת.
 • לקוח המזמין, שירותי הובלה/הובלה +הרכבה, ואינו נמצא בביתו במועד שנקבע לו בתיאום מראש: התשלום ישולם במלואו , והלקוח יחוייב בשנית להובלה/התקנה נוספת.
 • לאחר כל רכישה אנו מוודאים מול הלקוח שההזמנה הגיעה בשלמות וסיפוק מלא של הלקוח.
 • ההובלה מתבצעת למקומות קרקע או למקומות שיש אפשרות להגיע עם מעלית בלבד. (ללא עליה במדרגות.)
 • במידה ויש הובלה חריגה נא לעדכן מראש והתשלום יהיה בהתאם לנסיבות.  (כל הובלה למקום שאינו קרקע או קומה עליונה/תחתונה ללא מעלית שירות הינה (הובלה חריגה)
 • אם לקוח רכש באתר מוצרים משלימים ועבר את סכום של 1250 ש"ח כולל בכל האתר המשלוח הינו בחינם (מותנה למי שרכש הובלה על מדפים. והמשלוח הינו יהיה ביום ובעת של ההובלה של המדפים שרכש בנקודה אחת ובזמן אחד.  (וזמני האספקה הינם למאוחר מביניהם במידה ורכש גם הרכבה של המדפים.)


שירותי הרכבה וקיבועים לקירות:

      

 • במידה ולקוח עושה רכישה דרך האתר באפשרות של "הזמנה טלפונית" אנו יוצרים איתו קשר ורק לאחר התשלום נכנס לתוקף "זמן אספקת וביצוע ההרכבה".
 • אנו במדף פיקס נותנים את שירות ההרכבה וקיבועים לקירות בבית הלקוח (מותנה בהובלה).

  על מנת שניתן לכם את השירות של ההרכבה חלל החדר של מקום ביצוע העבודה הינו צריך להיות פנוי מראש בשעה שנקבע מועד ההרכבה על מנת שנוכל לבצע את העבודה ללא בקלות.

 • במידה ולקוח מזמין את שירות ההרכבה ואינו נמצא בבית בשעה שנקבעה מראש התשלום עבור ההובלה והרכבה יבוצעו במלואם.
 • לאחר סיום העבודה מזמין הרכישה / כל אחד מטעמו מחויב לבדוק שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו והכל מקובע לקירות כמו שצריך וגם אם הלקוח / מזמין העבודה לא הגיע לבדוק בסוף העבודה האחריות המלאה על הלקוח / מזמין העבודה ונראה זאת כהודעה שהעבודה בוצעה כראוי.
 • במידה והלקוח / מזמין העבודה הזמין שירותי: (הרכבה וקיבועים לקירות) ולא מעוניין שנקבע לו לקירות את המדפים האחריות תחול עליו בלבד.
 • לאחר גמר העבודה (סיום ההתקנה) הלקוח / מזמין העבודה אחראי לכל שינוי שיעשה / כל נזק שיגרם בבית הלקוח. 
 • אנו במדף פיקס תמיד מקבעים את המדפים לקירות, במידה והלקוח הזמין שירותי התקנה (הרכבה וקיבוע לקירות) בצורת ח או ר,

  או רץ ישר ויש עמודות שאין לאן לקבע אותם / בלתי אפשרי לקבע מכל סיבה שהיא:

  מזמין העבודה יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לאחר סיום ביצוע העבודה והאחריות תחול עליו בלבד.!  

 

21. אחריות על המוצרים

אנו במדף פיקס נותנים לכלל לקוחותינו 3 שנות אחריות מלאות על שבר וחלודה וכל זה בתנאי שהלקוח ישתמש במוצרינו כפי שמצויין להלן:

 • כל מוצרינו הינם לאחסנה יבשה.
 •  אין לשפשף / חיכוך ברזל עם ברזל.
 • אין להפוך את המדפים לסולם ולעלות עליהם.
 • כל מדף יכול לשאת את המשקל שמפורט עליו להלן:
 • סופר סלוט - עד 75 ק"ג לכל מדף בפיזור.
 • מגולוון אסף - עד 150 ק"ג בפיזור לכל מדף. 
 • מגולוון מסיבי - עד 220 ק"ג בפיזור לכל מדף (במידה ולוקחים עמודה בודדת או עמודות באורך 180 ס"מ רצופות המשקל לכל מדף הינו 170 ק"ג בפיזור לכל אורך המדף.)
 • כל מוצרי הפלסטיק למיניהם להשתמש בעדינות ובהתאם למוצר. 


22. התנית שיפוט.

מוסכם, כי סמכות השיפוט המקומית, לרבות סמכות פורום נאות, תהיה בעיר נתניה ולא תהיה לך כל התנגדות לכך.


23. הפסקת פעילות

"מדפיקס" שומרת לעצמה את הזכות בכל עת, לשנות או להפסיק, באופן זמני או קבוע, אתר זה, או כל חלק ממנו, עם או ללא הודעה מוקדמת."מדפיקס" שומרת לעצמה את הזכות להשעות או לסגור את חשבונך או להפסיק את השימוש שלך באתר זה או בתכונות המוצעות בו בכל עת, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה. אתה מסכים כי "מדפיקס" לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, השעיה או הפסקה של האתר הזה, או כל חלק ממנו.

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטי האשראי לצד ג׳ אלא בהוראת בית דין.


24. מכירות מהאתר.

 • כל המחירים, המבצעים וההנחות שמצויינים באתר הינם מחירים לאתר בלבד.
 • כל המבצעים והמחירים שיש באתר הינם לזמן מוגבל ומדף פיקס יכולה להוריד את המבצעים וההנחות ולשנות את המחירים בכל עת.!
 • במידה ואזל מהמלאי אורך מסוים, נחשב לפי מלאי קיים.לדוגמא: אורך כללי 200 ס"מ מורכב מ- (100 +  100) במידה ואזל המוצר נספק- (110+90) וכדו'
 • במידה והלקוח מזמין מהאתר / מהחנות בדרך כלשהיא בטלפון או ישירות מהאתר ומבצע איסוף עצמי ישירות ממדף פיקס, הלקוח יהיה אחראי לקבע את המדפים לקירות וכל האחריות מוטלת על הלקוח בלבד!


25. יצירת קשר.

שאלות או הערות בנוגע לתוכן אתר זה ו/או התנאים וההגבלות ניתן להפנות אל: madafix1@gmail.com 

הרשמו למועדון הלקוחות שלנו
וקבלו הטבות והנחות


26. הזמנה מהאתר במבצע.

 • באתר אין כפל מבצעים.

טלפון: 073-7534535  ,  רביב: 054-8388898 שלום:  054-3452465


מייל: madafix1@gmail.com


נשמח לראותכם בחנות תצוגה בנתניה ברחוב המסגר 11, ישראל. (בתוך השער הלבן)

logo בניית אתרים